# c 函数 c函数是用来快速获取/设置配置项而产生,设置并不会更改配置文件,只是影响当前请求的内存中的配置项。 #### 获得所有 ``` c(); ``` #### 设置 设置只影响本次请求。 ``` c('alipay.key.auth','houdunwang'); ``` #### 获取 获取当前请求的配置项内容。 ``` c('alipay.key.auth'); ```